Podmienky ochrany osobných údajov a používanie cookies

Používateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní www.terramia.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov používateľa môže dôjsť pri registrácií alebo pri dobrovoľnej registrácii k odberu informácií za pomoci takej emailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení registračné formulára spojeného s vybraným obsahom webstránky terramia.sk. Osobné údaje, ktoré môže používateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:

 • meno a priezvisko
 • emailový kontakt
 • telefonický kontakt
 • adresa bydliska alebo dodacia adresa používateľa.

Používateľ pre takéto prípady výslovne súhlasí so:

 • spracovaním získaných osobných údajov,
 • použitím získaných osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.

Súhlas používateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov a trvá po dobu dvoch rokov. V prípade registrácie používateľa k odberu newslettera, či e-booku tento súhlas platí po dobu trvania registrácie ako i po dobu 2 rokov od jej skončenia. Upozorňujeme, že údaje potrebné pre fakturácie nemožno z účtovných dôvodov vymazať ani zmeniť.

Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov používateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Používateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.

Účelom spracovania osobných údajov používateľa je umožnenie odberu ním vyžiadaného informačného materiálu a umožnenie vzájomnej komunikácie medzi používateľom a 3. osobami, ktorým môžu byť osobné údaje používateľa poskytnuté za účelom naplnenia objednaného obsahu.

Osobné údaje používateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté inému subjektu.

Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi používateľa v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia prevádzkovateľa. Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene prevádzkovateľa, môže používateľ požiadať na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi.

Osobné údaje používateľa môžu byť poskytnuté nasledujúcim 2. Právnickým osobám, a to pre účely umožnenia komunikácie medzi takouto osobou a používateľom:

 • Regulus, s.r.o., IČO: 31 572 928, Kaštielska 20, 821 05 Bratislava
 • Normale, s.r.o. IČO: 46 391 797 Kaštielska 20, 821 05 Bratislava

Práva používateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZOOÚ“). Používateľ má najmä právo na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi požadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 ZOOÚ je používateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu používateľa.

Práva používateľa môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana používateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

Používateľ má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 • spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako je účel stanovený v týchto podmienkach,
 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu,
 • spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Používateľ má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti používateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba.

Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

Informačný systém prevádzkovateľa bol oznámený Úradu na ochranu osobných údajov a bolo mu pridelené identifikačné číslo: 3702

Používateľ berie na vedomie, že pri použití webových stránok terramia.sk, môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies na elektronickom zariadení, pomocou ktorého používateľ k týmto stránkam pristupuje. Požívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies.V prípade udelenia súhlasu môžu byť na elektronickom zariadení používateľa ukladané:

 • dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača používateľa automaticky vymažú,
 • dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači používateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého používateľ pristupuje k webovým stránkam jaspravim.sk.
 • Svojím súhlasom používateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné reklamné alebo štatistické účely. Súhlas používateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača používateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas používateľa zaniká.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach 3. osôb.

Prevádzkovateľ je taktiež povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s realizáciou práv a povinností z právnych vzťahov vznikajúcich medzi registrovanými používateľmi navzájom.